ThinkBarents-hankkeessa 2009-2012 tehdyt julkaisut, selvitykset ym. materiaali


Barents-asiantuntijajulkaisu: Näkökulmia alueen yhteiskunnalliseen ja sosioekonomiseen kehitykseen (2012)
toim.: Rouge-Oikarinen, R. & H. Rosqvist

Barents-asiantuntijajulkaisun tavoitteena on edistää keskustelua Barentsin ja koko arktisen alueen nykyisestä ja tulevasta kehityksestä. Julkaisuun sisältyy Lapin korkeakoulukonsernin, julkishallinnon ja elinkeinoelämän asiantuntijoiden kolumneja, joilla pyritään tarjoamaan eri näkökulmia alueen sosioekonomiseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Kolumnit käsittelevät mm. kaivostoimintaa, kirjastoalaa, geopolitiikkaa, Venäjän modernisaatiota, rautatieyhteyksiä, avaruussektoria ja matkailun kehitystä. PDF-tiedosto julkaisuarkisto Doriassa


Nordia Geographical Publications Yearbook 2011: Sustainable development in the Arctic region through peace and stability (2012) toim. Heininen, L. & R. Rouge-Oikarinen

Artikkelikokoelma käsittelee kansainvälisen politiikan kestävää kehitystä arktisella alueella.  Artikkelit perustuvat  vuoden 2011 Kalotti Akatemia -symposiumin esityksiin (26.5.–1.6.2011 Inari, Kirkkoniemi, Apatiitti).  

Artikkeleissa tarkastellaan kylmän sodan jälkeisen ajanjakson strategisia ja geopoliittisia muutoksia arktisella alueella ja pohtii, miten ilmastonmuutos, luonnonvarat, ja ympäristöasiat muokkaavat alueella toimivien instituutioiden ja ihmisten välistä yhteistyötä. Tarkoitus on osoittaa, miten nykyinen rauhan ja vakauden tila on saavutettu ja miten se voidaan säilyttää huolimatta kasvavasta globaalista kiinnostuksesta alueen luonnonvarojen ja merireittien käyttöön. Lisäksi halutaan tuoda esille kestävää kehitystä uhkaavia ja toisaalta edistäviä tekijöitä.  Kansainväliseen kirjoittajakaartiin kuuluu tutkijoita professoreista tohtorikoulutettaviin sekä arktinen suurlähettiläämme.

Julkaisun ovat toimittaneet yliopistonlehtori, dosentti, YTT Lassi Heininen ja ThinkBarents-hankkeen  tutkimuspäällikkö, FT Regis Rouge-Oikarinen Lapin yliopistosta. Julkaisija on Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ry ja Oulun yliopiston maantieteen laitos. Saatavilla mm. Lapin yliopiston ja Arktisen keskuksen kirjastoista.


Vie osaaminen kartalle – Venäjän ja itäisen Euroopan alueasiantuntijuutta etsimässä (2012)
toim.: Virtasalo I., Järvinen J., Rautuma S., Suokas K. & N. Tenho

ThinkBarentsin kumppaninhankkeen Venäjän ja itäisen Euroopan osaajana työmarkkinoille (OVET) julkaisema kirja on suunnattu kaikille Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemuksesta kiinnostuneille tai alueasiantuntijuuden käsitettä laajemmin pohtiville, kuten korkeakoulujen henkilöstölle, työnantajille ja opiskelijoille. Kirjan tarkoitus on avata, mitä Venäjän ja itäisen Euroopan osaaminen on, miten sitä voi työelämässä hyödyntää ja millaisia ovat alueasiantuntijan toimintakenttä ja sen toimijat. Kirjoittajat ovat eri alojen asiantuntijoita, mukana mm. LKKK:n edustajana ThinkBarents-hankkeen ohjausryhmän jäsen, FT Veikko Kärnä. Lataa julkaisu


Artikkelit

1. ThinkBarents-hankkeen tutkimuspäällikkö Regis Rouge-Oikarisen kirjoittama englanninkielinen kolumni Barentsin alueen tulevaisuudesta 30.11.2011 Baltic Rim of Economies -lehdessä. Kirjoitus korostaa alueellisella tasolla virallisen yhteistyön olevan Barentsissa edelleenkin heikkoa nykyisiin yhteistyömahdollisuuksiin nähden. Arikkeli luettavissa tästä

2. ThinkBarents-hankkeen Regis Rouge-Oikarisen ja Jussi Huotarin alakerta-kirjoitus "Realistista yhteistyötä Barentsissa" 22.8.2010 Lapin Kansassa. Artikkelissaan he painottavat Barentsin yhteistyön olevan konkreettisempaa ja perustuvan muuhunkin kuin öljy- ja kaasuhankkeisiin liitettyihin odotuksiin. Monipuolista ja realistista kanssakäymistä kannattaa harjoittaa jo nyt.  Skannattu artikkeli

3. Hankkeen tutkimuspäällikkön haastattelu Etelä-Sveitsin levikiltään suurimmassa sanomalehdessä (Corriere del Ticino 25.4.2012). Jutussa Regis kertoo arktisen ja Barentsin alueen haasteista ja tulevista investoinneista, tarkoituksena myös houkutella lisää matkailijoita Kalottialueelle. Jutun lyhyt nettiversio italiaksi tästä.


Opinnäytetyöt

Lapin korkeakoulukonsernissa tehtyjä Barents-aiheisia opinnäytetöitä 1996-2012
Barents_aiheiset_opinnäytteet_LUC_1996-2012.pdf


Vuonna 2011 ThinkBarents-hankkeen puitteissa ja/tai tutkimuspäällikön ohjauksessa on valmistunut kolme Barentsin aluetta koskevaa opinnäytetyötä:

Irina Atkovan  Rovaniemen ammattikorkeakoulun International business koulutuslinjan opinnäytetyö
Innovation Potential of the Murmansk Region (pdf)

Atkova pohtii työssään Murmanskin alueen taloudellisen rakenteen vetovoimatekijöitä ja Lapin ja Murmanskin alueen täydentäviä liiketoiminnallisia piirteitä. Tutkielmassa tarkastellaan Kuolan niemimaan potentiaalia kehittyä innovatiivisella tavalla sekä arvioidaan sen yritysmaailman kykyä tuottaa uusia toimintatapoja. Tämän analyysin kautta tekijä pyrkii mm. identifioimaan Murmanskin alueen konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia lappilaiselle elinkeinoelämälle.

Federico Perellin Milanon Bicoccan yliopiston sosiologian laitoksen pro gradu –tutkielma
The role of the EU in promoting tourism in border areas Lapland as a case study (pdf)

Perelli valottaa tutkielmassaan Euroopan unionin roolia matkailun edistäjänä sen raja-alueilla. Tekijä pohtii EU:n rahoittaman yhteistyön merkitystä ylikansallisten matkailualueiden muodostamisen kannalta. Erityisesti hän yrittää selvittää työssään, miten EU:n yhteistyöllä olisi mahdollista kehittää Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapille yhteistä matkailualuetta, jolla saamelaisuus toimisi yhdistävänä tekijänä.

Jussi Huotarin lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen pro gradu –tutkielma
Vallankäyttöä vai strategista politikointia öljyn ja maakaasun merkitys Venäjän ulkopolitiikassa  (pdf)

Tutkielmassa käsitellään yhtä eurooppalaisen politiikan viime aikojen kuuminta kysymystä ja politisoiduinta väitettä, käyttääkö Venäjä energiaa, lähinnä sen öljy- ja maakaasuvaroja poliittisena aseena vai ei? Huotari kysyy tutkielmassaan, miten öljy ja maakaasu määrittävät Venäjän ulkopolitiikkaa ja sen tavoitteita sekä miten niiden on tulkittu vaikuttavan siihen. 


LUC:ssa järjestetyt Barents-opinnot 2010-2012
(pdf)

Barentsin luentosarja syksy 2011
Barentsin lukupiiri kevät 2012
Opiskelijoiden kansanvälinen konferenssi syksy 2011 ohjelma
Internationale business services / Northern periphery course content
Barents_business_culture -kurssi luonnos


ThinkBarents-hankkeen selvitykset


ThinkBarents selvitys Think and Do Tank toimintamallit meillä ja muualla 2011 (pdf)


Kysely: Barentsin alueen tulevaisuus Pohjois-Suomen asiantuntijoiden ja Lapin poliitikkojen mukaan 2011
ThinkBarents-hanke suoritti kaksi mielipidekyselyä Barentsin ja arktisen alueen tulevaisuudesta alkuvuonna 2011.  Ensimmäinen kysely lähetettiin 96 Pohjois-Suomen korkeakoulujen asiantuntijalle (vastausprosentti 61,5 %) ja toinen, hieman laajempi 102 lappilaiselle saman kevään eduskuntavaaliehdokkaalle (vastausprosentti 56,9 %).Molemmissa kyselyissä käsiteltiin arktisen alueen haasteita, Barentsin liikenneyhteyksien ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä sekä yhteistyön merkitystä koskevia teemoja.  Kyselyjen tulokset esitellään tässä ilman analyyttista tarkastelua. Vastausaineistot ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Pohjois-Suomen asiantuntijat monivalinnat (pdf)
Pohjois-Suomen asiantuntijat avoimet vastaukset (pdf)
Lapin eduskuntavaaliehdokkaat monivalinnat (pdf)
Lapin eduskuntavaaliehdokkaat sanalliset (pdf)


Sidosryhmäkysely: Pohjois-Suomen yrityksillä jonkin verran kiinnostusta liiketoimien laajentamiseen Venäjälle

European High North CBBC Innovation Platform -projekti ja ThinkBarents -hanke suorittivat yhteistyössä syystalvella 2010 kyselytutkimuksen Pohjois-Suomen alueen pk-yrityksille, jolla selvitettiin mm. Pohjois-Suomen alueen yritysten Venäjän alueille suuntautuvan tai suunnitteilla olevan liiketoiminnan kehittämistarvetta, syitä miksi yritykset eivät mahdollisesti ole kiinnostuneita suuntautumaan Venäjän alueille, Barentsin ja muihin Venäjän lähialueisiin liittyvää tiedontarvetta sekä yritysten tarvetta ja halukkuutta olla mukana liiketoiminnan kehittämiseen ja edistämiseen liittyvässä toiminnassa ja koulutuksissa.

Pohjois-Suomen alueella on yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan liiketoimintaansa Venäjälle tai kehittämään jo siellä olevaa liiketoimintaa. Yritykset ovat tietoisia Barentsin, Luoteis-Venäjän ja Karjalan alueella käynnissä olevista tai käynnistyvistä suurhankkeista ja näkevät, että voisivat tulevina vuosina hyötyä niistä omassa liiketoiminnassaan.
Liiketoiminnan aloittamista Venäjällä suunnittelevat yritykset kokivat, että niillä on heikosti tarvittavaa tietotaitoa liiketoiminnan laajentamiseen. Oman alan osaamisen yritykset kokivat melko hyväksi, tarvittavien resurssien määrä koettiin melko hyväksi tai sitä ei osattu arvioida. Yritykset arvioivat kapasiteettinsa kohtalaiseksi tai melko hyväksi. Yli puolet vastaajista toivoi, että Kauppa- ja teollisuusministeriö olisi mukana tukemassa ja edistämässä yrityksiä pyrkimyksissään. Lisäksi yhteistyötä kaivattiin aluekehitysyhtiöiden, ELY-keskusten, Finnveran ja Lapin korkeakoulukonsernin kanssa.

Kiinnostavimmat Venäjän alueet yritysten näkökulmasta olivat Murmansk ja Arkangeli. Tutustumismatkoja Venäjän alueille toivoi kolmannes vastaajista. Laajentumista tai liiketoiminnan kehittämistä suunnittelevat yritykset eivät tällä hetkellä olleet valmiita osallistumaan korkeakoulukonsernin järjestämään koulutukseen, vaan sopiva ajankohta olisi myöhemmin. Tällöin luentomuotoiset avoimet tai yrityksille suunnatut luentotilaisuudet yrityksiä kiinnostavista aiheista olisivat toivottuja. Toivotuin koulutuksen kesto oli yksi päivä. Muutama yritys olisi halukas teettämään markkinatutkimusta oppilastyönä tietyltä Venäjän alueelta.

Sidosryhmäkyselyn tulokset (pdf)


ThinkBarents-hankkeen arviointikysely


Hankkeen toiminnasta kerättiin palautetta Lapin korkeakoulukonsernin asiantuntijoilta/henkilöstöltä, ohjausryhmän jäseniltä sekä muilta hankkeen tapahtumiin osallistuneilta henkilöiltä huhtikuussa 2012.
ThinkBarents-hankkeen arviointikysely (pdf)