Barents Cafe: Euroopan unionin arktinen informaatiokeskus palvelisi koko Eurooppaa ThinkBarents logo_jpg.jpg

Barents Cafe aiheella Arktiset kysymykset Euroopan unionissa järjestettiin Arktikumissa 21. syyskuuta. Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikkö Markku Heikkilän alustuksessa pääpaino oli EU:n arktisessa informaatiokeskuksessa ja sen mahdollisessa sijoittumisessa Rovaniemelle. Heikkilä esitteli tunnelmapaloja aiheeseen liittyvästä tiedotustilaisuudesta, jonka Suomen ulkoasiainministeriö järjesti Suomen pysyvässä EU edustustossa Brysselissä syyskuun puolivälissä. Tilaisuus keräsi runsaasti osallistujia muun muassa muista edustustoista ja Euroopan parlamentista.

Markku Heikkilän mukaan Rovaniemen aloite informaatiokeskuksesta on saanut laajalti tukea niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Lappilaiset toimijat suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti, kansallisella tasolla voimakkainta tukea on osoittanut ulkoministeri Alexander Stubb ja kansainvälisellä tasolla puolestapuhujana on toiminut muun muassa Euroopan parlamentin varapuhemies Diana Wallis. Myös Norja tukee aloitetta valtiotasolla. Barents Cafe -keskustelutilaisuudessa korostettiinkin eurooppalaista näkökulmaa arktiseen informaatiokeskukseen. Hankkeen taustalla ei voi olla Suomen tai Lapin edun ajaminen, vaan lisäarvon tuottaminen koko Euroopan unionille. ”Asiassa on kyse EU-politiikasta, ei aluepolitiikasta”, Heikkilä totesi. EU:ssa on olemassa aito tarve arktista aluetta koskevaan tietoon, ja juuri tähän haasteeseen informaatiokeskuksella pyritään vastaamaan.

Keskustelutilaisuudessa pohdittiin myös, mitä EU:n arktisen informaatiokeskuksen toiminta lopulta pitäisi sisällään. Heikkilän mukaan keskus vahvistaisi EU:n arktista profiilia, edistäisi keskustelua arktisista asioista sekä tarjoaisi tutkittua tietoa kansalaisille, päätöksentekijöille, EU:n instituutioille, medialle ja kansalaisjärjestöille. Suunnitelmien mukaan toiminta perustuisi arktisten tutkimusinstituuttien tiiviiseen verkostoon, jossa Rovaniemi toimisi koordinaatiopisteenä. Informaatiokeskus tarjoaisi ”yhden luukun” josta saada helposti käyttöön kunkin verkoston jäsenen erityisosaaminen. Verkostomaisen toimintamallin vuoksi informaatiokeskuksen perustaminen Rovaniemelle ei vaatisi valtavia tila- tai henkilöstöresursseja. Yksi ratkaistava kysymys on myös se, millä tavoin arktisen informaatiokeskuksen läsnäolo Brysselissä järjestetään. Heikkilän mukaan tämä ja muut käytännön haasteet ovat kuitenkin ehdottomasti ratkaistavissa olevia kysymyksiä.

Markku Heikkilä esitti tilaisuudessa oman arvionsa siitä, miten informaatiokeskuksen perustamisprosessi lähitulevaisuudessa etenee. Brysselissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Euroopan komission puheenvuorot olivat harkitun pidättyväisiä, ja tällä hetkellä on vielä epäselvää, minkä komission pääosaston alle kysymys ylipäätään kuuluu. Euroopan parlamentin varapuhemies Wallis valmistelee EU:n ulkoministerille osoitettavan kirjallisen kysymyksen aiheesta, johon hänellä on myös velvollisuus vastata. Heikkilä uskoo, että asiasta tullaan tekemään jossakin vaiheessa ylätason poliittinen päätös. Vielä on määriteltävä muun muassa se, tuleeko keskuksesta Helsingissä sijaitsevaan kemikaalivirastoon verrattava EU:n erillisvirasto, vai onko se rakenteeltaan jotakin muuta. Heikkilän mukaan on aina olemassa mahdollisuus myös siihen, että asia jää eri tahojen palloteltavaksi eikä päätöksiä saada aikaan. Oleellista hänen mukaansa onkin, kuinka tällä hetkellä käynnissä oleva positiivinen liike pystytään käyttämään hyväksi ja asiaa saadaan vietyä eteenpäin. Arktinen keskus varautuu Heikkilän mukaan prosessin etenemiseen terävöittämällä informaatiokeskuksen toimintakonseptia. Ylätason poliittisiin päätöksiin on Rovaniemeltä vaikea vaikuttaa, mutta sisältökysymyksiin on löydyttävä vastauksia sitten kun niitä Arktiselle keskukselle esitetään.


Yleisöltä kysyttyä - pikagallup
Osallistujien mukaan arktisia asioita ei painoteta riittävästi Euroopan unionissa eikä toisaalta myöskään Suomen kansallisessa politiikassa. 75 prosenttia vastanneista arvioi, ettei arktisia asioita huomioida riittävästi hallituksen ja eduskunnan asialistalla. Arktisen informaatiokeskuksen saamiseen Rovaniemelle yleisö suhtautui positiivisesti. Suurimmiksi vaikutuksiksi arvioitiin Lapin tunnettavuuden lisääntyminen ja profiloituminen arktisten kysymysten tutkimuksen ja koulutuksen keskukseksi Euroopassa sekä kansalaisten ymmärryksen lisääntymisen arktisista asioista EU:n alueella.

Tiedot perustuvat tilaisuuden osallistujille toteutetun pika-gallupin vastauksiin